Chat icoon

Bijgewerkt door Amber De Smet

Door op het chat icoon te klikken, krijg je al je ongelezen chatberichten te zien. Je kan van hieruit op een ongelezen chatbericht klikken om hem te lezen of je kan op 'Alles bekijken' klikken om naar al je chatberichten te gaan. De chat functie is ook rechtstreeks gekoppeld aan de mobiele applicatie.

Om een nieuwe conversatie te starten, klik je op de gele button 'Nieuw gesprek starten'. Er zal een pop-up tevoorschijn komen waar je de deelnemers kan invullen. Dit kunnen zowel spelers, staffleden, teams of groepen zijn. Klik op de gele button 'Start' om het gesprek op te starten en een bericht te posten. Via de 'Bijlage' button kan je ook documenten of foto's verzenden.


Vragen over dit artikel? Stuur een e-mail naar support@prosoccerdata.com


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)